Safety newsflash: Werken in besloten ruimtes


 

Werken in besloten ruimten

De belangrijkste gevaren, waarmee men bij het betreden van besloten ruimten rekening moet houden zijn:

Voor het betreden van, of werken in besloten ruimten is op de locatie van de opdrachtgever altijd een veilig werkvergunning vereist.  Deze veilig werkvergunning dient specifiek te zijn opgesteld voor het werken dan wel betreden van een besloten ruimte.

Criteria voor het veilig betreden van besloten ruimten

Een dergelijke veilig werkvergunning mag alleen worden afgegeven als, door meten, achtereenvolgens zijn vastgesteld:

 • de zuurstofconcentratie
 • de aan- of afwezigheid van brandbare en/of explosieve damp en/of luchtmengsels
 • de (eventuele) concentratie van giftige bestanddelen

Criteria voor het veilig betreden van een besloten ruimte zijn:

 • zuurstofconcentratie: 20 – 21 volume-procent
 • concentratie explosieve gassen en dampen moet lager zijn dan 10% van de laagste concentratie waarbij een explosie kan ontstaan
 • concentratie giftige stoffen dient lager te zijn dan de MAC-waarde.  De MAC-waarde is de maximaal aanvaarde concentratie waarin gewerkt mag worden zonder dat daar op termijn gezondheidsproblemen ontstaan.  Van het overgrote deel van de gezondheidsschadelijke stoffen is de MAC-waarde weergegeven in het chemiekaartenboek.

Indien geen zekerheid bestaat dat tijdens de werkzaamheden blijvend kan worden voldaan aan de hierboven vermelde criteria moet voortdurend worden gemeten en moet de ruimte worden geventileerd.  Dit geldt met name bij:

 • las- en snijwerkzaamheden
 • het werken met vluchtige oplossingen
 • het ontwijken van gassen of dampen uit achtergebleven resten of roestlagen
 • tijdens het verblijf in een besloten ruimte waarbij het gevaar voor brand, explosie of vergiftiging aanwezig is moet altijd minstens 1 persoon bij de toegang tot die ruimte aanwezig zijn (zogenaamde mangatwacht) die contact moet onderhouden met de persoon of de personen in de besloten ruimte verblijven
 • In besloten ruimten met brand en/of explosie gevaar mag alleen gebruik gemaakt worden van gereedschappen waarbij geen vonkvorming of warmte ontstaat
 • Gas- en zuurstofflessen mogen nooit in een besloten ruimte worden geplaatst.  Bij onderbreking van de werkzaamheden dienen zowel de brander als de flessen te worden afgesloten en dienen de brander en de slangen uit de besloten ruimte te worden verwijderd
 • Indien persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen moeten worden gebruikt dan mogen alleen adembeschermingsmiddelen worden toegepast die met betrekking tot de inademingslucht volledig onafhankelijk zijn van de in de ruimte aanwezige lucht.  Gebruik nooit een filtermasker.  In een besloten ruimte is dit filter namelijk binnen de kortste keren verzadigd en biedt dus geen enkele bescherming.  Er dient in dit soort gevallen verse lucht te worden aangevoerd van buiten de besloten ruimte.
 • Een ander veel voorkomend probleem bij het werken in een besloten ruimte is geluid.  Tijdens het werk treden vaak langdurige zeer hoge geluidsconcentraties op die blijvende gehoorschade kunnen veroorzaken.  Gebruik dus passende gehoorbeschermingsmiddelen.